!

.

.

?

!

YouRenta.Ru
, 4
1-

: 36 2
: 3 5
1 000 .
Îëüãà
+7-952-891-44-90
1-   , , 4:  1
1-   , , 4:  21-   , , 4:  31-   , , 4:  41-   , , 4:  5

Àðåíäà ïîñóòî÷íî: 1000 ð.

Àðåíäà íà íî÷ü: 1000 ð.

ÍÀ ×ÀÑÛ ----------- ( 3÷ ìèíèìóì ) ---600 ðóá

ÍÀ ×ÀÑÛ ----------- ( 3÷ ìèíèìóì ) ---600 ðóá

ÍÀ ×ÀÑÛ ----------- ( 3÷ ìèíèìóì ) ---600 ðóá

 êâàðòèðå èìååòñÿ: êðîâàòü , ×àéíèê, Õîëîäèëüíèê Êóõîííàÿ ïëèòà Ïîñóäà Òåëåâèçîð Óòþã, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà , èíòåðíåò

ÑÓÒÊÈ , ×àñû . ÍÎ×Ü (ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊΠ)

Óþòíûå êâàðòèðû: ñîâðåìåííàÿ ìåáåëü, ÷èñòîòà ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà âñå íåîáõîäèìîå/

óë. Áåëèíñêîãî 86----------- 1000ðóá

óë. Îñèïåíêî 31--------------- 1000ðóá

óë Êèåâñêàÿ ---------------- 1000 ðóá

óë Èðêóòñêèé òðàê---------------- 1000 ðóá

óë Ñ. Ëàçî----------------------------- 1000 ðóá

óë Íàõèìîâà ------------------------1000 ðóá

óë Ó÷åáíàÿ ---------------------------1000 ðóá

ÍÀ ×ÀÑÛ ----------- ( 3÷ ìèíèìóì ) ---600 ðóá

Ìû ðàáîòàåì 24 ÷àñà â ñóòêè.


: 25.01.2020 .

: 1671.

© 2009 - 2019 ., YouRenta.Ru

0
Android